Page 1 -
P. 1

y xvtt                                                                                  SETMANARI

  REDAtCIÚ I !DMINI8TRAClO:                                                                              AMB CENSURA
                                                                                             ECLESIÁSTICA
  Associació Católica
                                                                                        Preu de subscripció
    Ferrera, 38 - 1.'
      Telefon, 83                                                                               Trimestre 1'50

                          VILAFRANCA DEL PENEDÉS 9 DE MAIG DE 1925.

    El problema de I'aigua Crónica«La Revistal) en el número                                                        DEL 'C iII M (
                                                          de 1 de maig publica: cCada manus-
                                                          crit té la seva historia», de Josep
                                           LIeonart; , «L'inge nu amor» d'En    estrangera                   El cos íum i la ra6.

  'T ANCAT , amb l'establiment del servei normal d'aigua de             CarIes Riba 1 per A. Esclassane; un                             -Si trobeu que tinc raó,-dic a
                                           fragment de la traducció de uMolta                            I'amic,-perque no em seguiu?
                                                                            D'finnunzio
    ..La Bledas, elparentes¡ que en la discussió del proble- remor i poca saó» de Shakespeare

  ma del provetment de la vila obrí la reforma feta per aquella feta per Josep LIeonart, i la respos-                                     7ÉS un corrent que havem tro-

  -empresa.amh la curiositatnatural de veure com quedaria una            ta d'Alfons Maseras a I'enqueste     P~poLetnaomvedheemDe'nAt ni nsuennszuioa,l el bat i ens costa molt apartar-nos-en-
  volta enllestides les obres projectades, cal retornar a la rea-          sobre la Psicologia de la Poesie                           de em contesta.
                                           Lírica i la secció Almanac.
                                                                cIl Fuoco», lh ome de les ges-           -A.leshores ... -afegesc tímido

  Jitat, i parlar altra volta d'aquesta qüestió.                                       tes belliques, ha tornat a esde-        - U s seguiria de bona gana si els

i Una poblacíó moderna, necessita molta aigua: Berlin,                  - El sojorn deñnitiu de Josep     venir dactua litat. S'ha via dit        demés seguissin. Pero jo tot sol
                                           Carner entre nosaltres és, ja, augu-   durant els darrers temps que          que haig de fer-hi, amic?-m 'insi-
           consumeix .uns 95 litres per dia i persona; Dresde, 116;Ham-   ri de cobejades realitzacions.      vi via recios a una villa , al mig       sinu é volenterós.-Veig que la raó

  burg, 141; Roma, 650; Génova 344: Londres, 140; Olasgow,              La publicació de «Les Bon- del carnps i l1uny del tr aüt ciu- us sobra i tots els meus dalits, si
                                           horníes l) i el seu cop de ma
  227; aquestes xifresaugmenten encara considerablement als             a uLa Veu» ho afermen més en-      tadá, on amb les portes tanca-         pogués una mica, cregueu que els
  pobles americans: a Nova-York, el consum diari d'aígua per             cara.                  des a tothorn, volia esmercar          ma lversaria per fer triomfar el
                                                                els dies escrívint nous llibres.        vostre punt d'obír. La raó és la

  habitant és de 420 litres; a Boston, 494; a Filadelfia, 730; a                Han estat posades a la ven-  Pero es veu que lesperit de           que posseiu a la ma vós, .ho reco-
  Xícago, 900 i a Búffalo 1220: un terme mig de moltes ciutats            da dues obres editades per l' 1\. P.   D'Annu nz io inquiet i saturat de        nec noblement, i el meu goig més
  nord-americanes és de 425 litres.                         de lá E. C. c Instruccions per a     desigs d'a ventures fo lletines-        íntim i rublert d'alta sinceritat, que
                                                                ques, no ha pogut resignar-se          vessa anegant-me el cor, fóre la de

t   . Deixem de banda les dades americanes, i prenem com a             I'ensenyanca dels minyons»,de Mn.    a una vida senzilla. Ha deixat         que ella triomfés d :una I1ei comple-
a tipus el mínim de les ciutats europees esmentades: suposem             Baldiri Rexach, i «Biblioteca de     tot d'una la villa rural ernbol-        ta i sense termes mitjos, gitant el
  sóls 100 litres per habitant i per dia; consum ben petit per            Mossén Jacinto Verdaguer», de      callada de pau i '8 ' és tornat a        costum exótic que s'ha massa arre-
                                           Valeri Serra Boldú.           Roma duent al cervell el pro-          lat en nosaltres.

e cert si el comparem amb els consums que hem anotat. Dones                                  jecte d'una nova gesta ardida          -Reconeixeu, dones .que el cos-

i- bé, aquests 100 litres, suposen per una població com la nos- - L'artic]e de Josep 'Maria de i moderna: un raid aeri transo- tum pot més que la raó?-insistesc.
                                           Sagarra de que parlávern I'altre set-                            -És feta de prejudicis la cons-
  ira, un caudal de 600 plomes d'aigua, o siguin 1200 metres             mana ha donat 1I0c a que Joari Es-    ceanic que segons la premsa           ciencia deIs homes-em respon
                                                                italiana tindrá gran importan-
  cúbics diaris.                                   telrich publiqués, dissabte passat, a cia política.                   tustant-me I'espatlla- i és per aixó

    No ens fixern en la qualitat de l'aigua, que podria millo-           «La Veu de Catalunya» un excel-      La reaparició de D'Annunzio          que baldament es trasIlueixi clara la
  rar-se amb una Installació depuradora, sinó soIs en la quan-            lent articIe tractant I'afer de riostre ha desper tat un viu interés en-        raó, si presuposa la dita quelcom
                                           producció novel-lística.en editor.Es-  tre e ls italians, els quals sern-       d'esforc, se la deixa abandonada

  itat: pot rnaí l'ernpresa de «La Bleda- proporcionar aquesta telrich demostra, com tres idos pre s 'han embadalit bon tros sense que ens preocupem de que
                                           fan cinc, que els nostres escriptors                           imperi dolcarnent,
  aigua?                                       tenen obertes les portes de la Bi-    davant les poses histrioniques           -Oh poder inflexible del costum
    Doncs cal desvetllar-se: cal en primer Uoc concretar que            blioteca Literaria, que el nostre pú-  daquell. Actualrne nt la Italia
                                                                feixisla té dos personatges que         que per requerir lIuita-dic sospi-

  passa amb l'aigua de la vila, investigar quina quantitat pot blic demana novel'les catalanes i s'a venen perfeclament amb la rant-ets preferit de tants homes
                                           qne ningú no es decideix a tirar la                           que es I1encen a I'abim del teu en-
  venir-ne, amb reformes o sense, a que ha de destinar-se, i             primera pedra. Ultra la Biblioteca    seva idiosincrasia: l\Iussolini i        cís faI-lidor!
  en quina situació queden els tenedors i els que paguen cens,            Literaria, en la qual segons quines   D' Annunzio. Un i altre tenen
                                                                molts punts de semblans:a. Es           -Així és, en efecte-,em con-

  que encara n'hi ha, per un servei completament no~inal.              produccions no poden ésser enca- belJuguen, aCluen i parlen de c10u brutalment I'amic, amb una
                                           bides, parla ,de la creació d'una no-                          fredor que m'esborrona I'anima i
    I després d'aixo cal pensar en altres aigues la portada de           va Biblioteca on seran admeses to-    cara al públic. Són dues figures        em desconcerta.
  les guals a la vila era en estudi i fins algunes d'elles en tra-          tes aquelles novel'les que seran     d 'importancia més a viat espec-
                                                                tacular que trascendental. A-                          NOIA DE GURRI
                                           presentades, sempre i quan no pe- gradats de les faramalles de to-
  mitació.                                      quin de deshonestes.
                                              A més a més Josep Pla, de cLa
    Que a passat amb l'aigua de ,Pontons? El Sr. Álvarez a-                                 ta mena, de les actituds de far-        el convenciment que per al be-
  vui Alcalde, era segons creiem, un fervorós partidari d'aquell           Publicitat. estant, ens assabenta de   sa i deis mots ampulosos, fan
                                                                l'efecte d'aquells comediants
  projecte: desde el Iloc que ocupa podria fer molt per tal que léi constitució d'una editorial inde- que quan surten a l'estrada nestar deIs po bIes s6n més ne-
                                           pendent, que es proposa de publicar
  Vitafranca tingués l'esmentada aigua.                       cada any almenys quatre Ilibres.     semb1a que diguin:-No faig co-         cessaries les primeres que les
    Pero si no és aqueIl projecte-o a més a més d'aquell-ha            Les primeres obres seran de Josep    meclia per entreteniment vostre         segones. Per ra6 d'aquesta tec.-
                                                                sinó per tal que m'admireu i          ria ,les aventures de D'Annunzio

  d'haver-n'hi un altre; manca aigua, i és precís cercar-la Ila Pla, Manuel Brunet, Eugeni Xam- m'aplaudiu.                                  s6n mirades amb posat ironic

  on sigui; altres poblacions que poden menys que la nostra,             mar i Ramon Raventós. Creu En        De lotes maneres, D'Annun-         per tots €Is homes que esguar-
  per aquest assumpte, han fet un vaitot, i han aconseguit el            Pla que «amb una mica de cordia-     zio guerrer, insurgent, aviador         den les coses i els fets impar-
                                           Iitat per part del públic i d'ajut per  o Ministre de l'Aire -alguns día-        cialment. I comparen la figura

  que necessitaven.                                 part deis escriptors de totes les ri s romans han dit que se li ha- arrogant, bella i jove del poeta
                                           branques» podrien apareixer uns via of ert aquella cartera -no D 'Annunzio d 'abans, amb la fi-
                                           «set o vuit Ilibres de prosa a I'any, sera mai, per la gent que judi- gura una mica re vellida, la tes-
                                           d'un interes positiu~.
  LLETRES                  de Franc;a», per Victor Bucaille; un     Davant d'aixo els nostres no-    qui leg co ses serennment, res         ta calba i el rostre aspre del
                       poema de Josep Célrner i les sec-                        Olés que un neurastenic. Si la         D'Annunzio d'ara aspirant a he-
   - «LIl Parllula Cristiana» inaugu-    cions acostumades.           vel'listes-si és que en tenim-po-    seva gl oria li hagués de venir         roi. 1 naturalment, la ,compa-
  ra en el número de maig una secció                                             d'aquí. els 110rers que guanya-         ran<;a suggereix pensaments
  sota la rúbrica de uLes Belles LIe-      - Al número 11 de la «Revis-     den posar ma l'agulla, perque de-    ria serien escassos. El seu re-         gens favorables al genial poeta
                       ta de Catalunya» J osep Plá, publi-                       cord, perdurara. en tot caslgra-        pero a venturer ridícul.
                                           pen només d'~lls , la vida o la mort
                                           de Id nostra novel ' la.

  tres., de la qual curen, Marc;al Oli-    ca un trebalI sota el títol uLa con-    - Enguany els Jocs Florals no    cies a les pagines sublims deIs                             GETRY.
  ver i Farran i Mayoral.           cepció maurista l); Ferran Soldevila, s'han ceIebrat. En canvi, a iniciati-  seus poemes . Sortosament la
                        aE/s catalans i les IlIes Afortuna-  va del canonge Dr. CoIIell, s'ha fet   humanitat encara no ha arribat         ESTftMPES DE 1.a COMUNIO
     El sumari d'aquest número és     des i la Terra de Preste Joanl); A..  un plebiscit entre els Mestres en    al grau de ximpleria que repre-
  integrat per • Cla~sicisme 11. 'E dit o - Rovira i Virgili, aEIs orígens de la  Gai ~aber per triar les tres millors   sentaria el tenir mé s estima en-           a I'impremta de
  rial; «t'Església i el regionalisme~,   família comtal de Barcelona l); Joan  poesies premiades per I'esmentada    ve rs un g la vi esmolat o un ae-            Jos~p Esteva
  per M. C.; 11 Bonifaci VIII 1 I'dny    Estelrich, un estudi sobre Josep    institució amb la Flor Natura!, amb   ropla rab ent que no pas envers
  Jubilar i CatalunYIlll, per I Miquel    Conrad; CarIes Capdevila un assaig   la Viola d'Or i amb l'Englan-      una ploma ben tallada. Merces          Constitució, 13- Tel. 1 15
  Capdevila; 8:L'en~enyamentreligiós     sobre Mari/In Aguiló; Z. aEl Ku-    tina.                  a D éu, encara la gent s a p clis-
  i el.s infant8», per A.ntoni Tenas;    klux-klan». A més a més, cal re-                         tingir entre la va lo r de les lIe-
  8: El concepte crisW¡ i el concepte    marcar les seccions de consue-                     PRITZ.  tres i la valor de les armes i,
  catalA de l'obligació leglll», per F.   tud.                                       qui més qui menysl tOlho01 té
  Maspons Anglasell; CI La joventut
   1   2   3   4