Page 1 -
P. 1

ANY xvn                                                                                                NÚM. 844'

 REDACCIÚ I ADMINISTRACID:                                                                    "

Associació Católica                                                                                        g

   Ferrers, 38 - 1:                                                                            's E T M A N A R I
    Te lefon, 83
                                                                                                 AMB CEN SURA
                                                                                                 E CL E SIÁSTICA

                                                                                      Préu 'de su'bscripció

                                                                                            Trimestre 1'50

                            - ...                                                                   .,

                      . V ILAF R AN C A DEL PENEDÉS 2 DE MAIG DE 19?5..

Manuel Mila FontanalsI•                              Crónica                         Fra    Fra.ncesc de        DEL      C~ M f
                                                                          .

UN d'aquests primers dies de maig, es cumplirá els 1ü7e              estrangera f ábregues iSo- R, la Verge de Mont!terrat

                                              Bulgaria Ier, O. f. M.                                 Ha passet la vostra feste, oh

   aniversari del naixement a la nostra vila de Manuel Mi-            L A principal causa de l'es-               EL dia 21 de marc morí a la      Verge bruna, i la nostra terra ha
la i Fontanals. Principalment ara que les círcumstán cies re-              tat de coses de Bulg ária                Missió de Tungkintse (Xina)    restat encatifada de clarors solern-
dueixen considerablernent els temes periodístics, pecaríem             cal ve ure-Ia en l'opresi6 dra-             Fra Francesc de F ábregues,
de desatents si almenys una vegada a l'any, no recordéssim             coniana del govern de Tsan-                                   nes,
                                                                                            Vós la ~c o nte m pl e u encisera-

                                                                                          ment plena damor, del cim de les
                                                                                          muntanyes retallades, i la refiladis -
aqu:.ell convilatá ilIustre, excel-lídor en innúmeres manifes- koff. Es c iar que la dara ha gerrna del nostre .v o lg u t Direc- se inefable deIs ocells i les colors

tacions de I'Intellecte i un deIs propulsors de la renaixenca estat una manera bon tros sal- tor En j osep M ." .                                 de la natura, les rem ors de la boa-

de les lletres catalanes.                             vatge de manifestar-se contra                E l finat ingressá a l'orde    cúr ia i I'harmonie beIla de les 50-
  De Mita, fou ben remarcable la seva activitat literaria. Ul-          una tirania, pero la persistencia            franciscana al noviciat de Ba-     Iituds, són tron escaient per la vos-
                                          del jou i de l fuet arriben a en-            lag uer , quan tenia 18 anys.Can·   tre senyoria que regna arnb do lcese
tra la catedra que ocupava, es dedica a la crítica, a la ñlolo-          follir els pobles i quan fatalment            tu Missa e l dilluns de Pasqua     incomparable .
logia, a la poesia. Les seves primeres produccions foren es-            esclata la r ev olta no és possi-            de I'any 1921. Poc temps des-
                                          ble demanar seny.                                          A V ós acu dim so l'lícits en ce r-
                                                                                          ca de remei, en lhore e bciege que
crites en llengua castellana. En caste llá i tot, pero, maldá
                                          F6ra pr ecís, altrr me nt, Sa- pr és aná a Roma i a l'octubre ens parla de caigudes, i si el nos-

sempre pel recobrament literari de la nostra terra.A mida que ber quiha estat el vertader cu l- del mateix any SorlÍ cap a X ina tre cor tremola pobric enyorador
                                          pable de l'explossi6 de la bom-
Catalunya es despertava de I'endormiscament i es preparava             ba a la Catedral deIs Set Sants             on una malaltia se l'ha endut     del rcdrecernent que ens manca,
per tal de readquirir poc a poc personalitat propia en les             de Sofia, per tal de po der eme-             mentre amb voluntat exernplar     vencut per tants periIls i templa-
                                                                                          cions com ens volten brutals, de ls
                                                                      i ardida escampava per a que- , riostres uIls n'ix la fonta na de la
arts i en les lletres, Milá esmercá el seu valer i el seu saber          tre judicis i comentaris. El go-
en l'obra immensa d'assolir per la poesia catalana un 110c             vern bú lgar ha acusat el s co -             Iles t erres la llevor del cato li- gracia que ens innova de ten dresa .
                                          munistes agraris ajudats de
                                                                      ci sme                 A V ós fiem la cura del que

d'honor entre les poesies mundials. 1val a dir que reeixí ben Rússia Els antecedents en els                              o'     • •.       molt venerem, a V ós deixe m la

                                                                      El     fet désser mtsa to n er ja
esplendorosament, dones els versos de Mtlá i Fontanals te- q uals es recolza Tsankoff s6n revela clara ment el carácter guarda del que les tempestes i les
                                          que durant els darr ers dies de                                 malvetats voldrlen . endur-se 'n com
nen una valor tan solida que ni el temps ni les modes po-             desembre de 1024 i els primers              actiu de Fra Francerc . Sacer-     esquincos o rebrecs sense impor-

dran destruir.                                   de gener d'enguany, es reuní               dot admirable, havia compres      tancia.
  Gosarem a afirmar que la producció catalana de Milá és                                         que la religió necessitava lluita-     A V ós deveni m r~fiats en els
                                          a naden e l Comité Balc áníc Co-             dors, apóstols que amb paraula
més plena, més perfecta, més feta amb el cor que la seva              munista integrat per Zino viev,             persuas iva 1 duuent el Sant      mornents de lluita, quan la vida ens
p,foducció castellana. > Lo Pros Bernot> , «Hm oldá de Beseia >                                       Crist a la má, cerquin adeptes     compta de feblesa, i t ota la co rat-
i <Lo Cornplonta d'En Guillem » són joies preades de la nos-            Ruth Fischer i Kreibic . Al 'es-             a les terres on la ci vilització    gia que ens marxava de I'anima,
tra iiteratura del sigle passat, són prou, especialment la dar-          mentada reuni6 hi assi sti re n             encara no hi ha arriba t .       veient les ingratituds i covardies
                                          delegats r ornanesos, serv is i                                 deis més, retorna altra volta ado ra-
                                          búlgars i entre tots deixaren                                  ble per a redimir-n os del que de-
                                          enIlestits els plans per una ca m-

rera, per revelar l'alt prestigi poetíc del seu autor i col' locar- panya d'agitaci6 comunista que                     Déu no ha volgut que a qu e ll grada la nostra condició humana.

10 al cap deis poetes del vuitcents.                        per tal de no espantar el poble,             continués la tasca que ha via       V ós que sou incomparablement1
  Som aprop del primer diumenge de maig, diada en la               tenia désser feta a nom del               empd~s i I'ha crid at a la se va    serena, en les altures que ens sug-
                                          Partit Macedonic Popular. Hom              vora.                 gereixen de profunditat, feu que la
qual consuetudinariament eren celebrats els Jocs Florals de            diu que un deis actes violents a                                més alta serenor envolti les nos-
Bar:celona. Fa dos anys que la bella costum establerta s'ha            realitzar que comptaven en els                Que reposi en pau i que la     tres accions, vetlleu per que ma-
in'íerromput. Avui, dones, és d'oportunitat recordar que Ma-            projectes del susdit Comite, era             se va famí lia tingui la resigna-   nyagosa ens somrigui cada día, i
                                          I'atemptat que s ua r a h ~ com -            ci ó necessaria per tal de con-    com a conseqüencia d'elIa, feu que

nuel Mila i Fontanals treballa ardidament per la restauració            m ogut el m6n .                     formar- E'e a m b la gran pe rdua ,  la polidesa sigui la nostra comp a-
de la gaia festa i que l'any 1859 fou el seu primer president.             Per altra part, una edici6 de            ACCIÓ uneix el seu condol al      nya , que no decaiguem en les pro-
                                                                      de tots els que I' e st im a ve n .  ves a qué ens veiem empesos per
  L'haver nascut Mila a Vilafranca, serveix per reafirmar            la setmana passada del diar i                                  la nostra fe, que al covard imposem
                                          lo n di ne n c .The · T imes~ deia

que la nostra vila ha estat <ferra de savis i de san!s baron s. > que era m olt significatiu, per                                         respecte per la puresa de la nostra

                                                    no dir sospitós, el fet que el rei                     inte nció, que ablagim l'afany de
                                                                                          gloria en l'indiferent fred, que I~
                                                    Boris i Tsnnkoff fessin tard al s

                                          funerals quese celebra ven quan !'únic fet veritable é s que le s nostra consideració per l'adversarI

LLETRE-S                  quests excel'le nts pros istes com a- la bomba prctduí l'enfonsament notícies que es reben de Bu 1g a- mogui a aquest. a considerar-no.s
                      ra són Josep C arner, Josep Pla, de la Catedral. - Tothom sa p- ria s 6 n confuses 'i con tradict ó - aital com pertoca, que el comph-

                      C arIes .$oldevila, 1'lS1artínez-ferran- afegeix «T h e T ime s» -que Bul- ries . U n a Itre día póts er sera ment de I'infrangible deure ens

És inn ega ble qu e en t re e ls do , Roig i Raventós,Ruyra, al nos- garia pretenia que la Societat po ssibl e veure d e g uis a m és mult ipliqui les forces de la resis-

homes de bona vo luntat de C ata- tre en ten dre, no han de fer e l sord de Nacions li danés auto ri tza- tr n nsp nre n t la s itua c ió d ' aqu ell téncia i el conv encim.ent.

lunya have m de plac;ar J osep Maria a la crida de Sagarra. No és just ci6 per augmentar I'exercit , la país.                                     Ha passat la vostra festa, oh
de Sa ga rra. A ca da pas el no str e que ells que poden-a lguns ja ho qual cosa no s e li ac cedia men -                                     V erge bruna, i la nostra terra :e~a­

poeta en s pale sa la seva am or per fan, pero-no intentin vencer la por treno fa s necessari per asse-                        Hindenbu r g Freside nt da amb sang d'he rois i de marbrs,

les nostres cos es. D e o: La Pu blici- i fer un vaitot .             gurar I'ord re de I' int e r ior d €l                                     amb llagrimes i sospirs de r~ent a~­

tat. e~tant ve de parlar de I'es deve-     Nosa ltres, si no teméssim pecar  país búlgaro Ma ne r a de trencar            C on t r a ria men t als n ostres   sed egada d' ideal, ha sentit 1 esgarn-
nidor de la novel' la catala na. No    d'inoportu ns, demanaríem, a Sagar-                                                   fanc;a 'd' una nova aubada resplan-
és la prim era vega da que advoca     ra que, en gracia alla seva griln a-  I'ord re i per t ant d ' acon se guir                              dent...
per la seva poixanc;a i aixo demos-    mor vers la novel' la, el! mateix ,do- l 'augment de l'e xercit? Pi car a p r on o5ti c s i a ls de mo lts, Hi n -
tra que vold ria ve ure· la cré ixer i no nant un alt exemple, fés la prova i   tort i a dret ! or ganitz ar i co n - de nb ur g és Pres iden t de la Re-                        NorA DE GURRI
plany gens l'aigua per regar-la.      es decidís a escriure aque lles adues  sentir atempt ats. V eu s aquí que pú b lica Alema ny a . Ma lg-ra t el
                      ce ntes planes d 'istil mengívol, que  ha fet e l g o ve rn de B ulga- genera l h a gi asseg urat e n re -               ESTftnrESDE 1.a COn~NIO
   Amb la gent de l1etres que te-    puguin anar a parar a les mans de                                c e n t s di scursos que g ov.ernara
nim creu que o: a hores d'ara, per     tothom l) de que ens parla en el seu  ria.                           sempre d'acord amb la Cons ti -        a I'imp remta de
s,egu ir paral'le lament altres bran-   article . I estem segurs que reeixi-    S 'ha par la t d ' u na barbara                                   .Jo!tep E!tteva
ques de la nostra literatura del nou-   ria, perqueja amb la seva . P aulina  repre si6- tan te r r ibl e c o m el t u ci ó de \Ve ima ¡- i qu e vet lla ra          Con!»titució, 13 - T el. 1 15
cents enc;a, hauríem d'haver publi-    Buxareull va enllepolir-nos i und    mate ix a t em ptat- ,s ' h a dit qu e per la in t e g n t a t de la Rep úbli-
cat dues centes novel' les j) entre    nova producció, amanida amb la     Bori s IJI va lía la di mi s ~ i 6 de ca, nosaltres no h o creiem . Ja
les quals .unes vint-i-cinc de pas-    tra c;a amb que ell sab fer -ho , ens  T sa nko ft i la pa rt icipaci6 deIs es ve ura amb el temps, s i es
sadores i mitjd dotzena, si més no,    faria lIepar els bigoti s.       agrar is al govern , s'ha afirmat confirmen els bons proposits
que fosllin bones del tot.»                            qu e e l rei era bo i segrestat al . ve r b a ls de Hindenburg .
                                      PRITZ.
   Evidentment, no s'hi val. A-                         seu propi palau pel general                     G ETRY.
                                          L a zaroff ereg it dictador . Pero
   1   2   3   4