Page 1 -
P. 1

-     ANY XVlI                 I                                                                 SETMANARI

--     REDAeCló I ADMINI8TRACIO:        ¡                                                                      AMB CEN SURA
                                                                                                ECLESIÁSTICA
 ti}   A¡socia'ció Católica            v,
                          l· .                                                                Preu de subscripció
........    Ferrers, 38 - 1.'
                                                                                              Trimestre 1'50
 1•       . Teleton, 83

es-                            --

 I                            VILAFRANCA DEL PENEDÉS 25 D 'ABRIL DE 1925

 nernl      deure oblidat                                  En la festa de Nostra Dona de       LLETRES                  LA CARITAT
 ubut                                               Montserrat, diada primaveral
     UN día .Vilafranca es proposá d'alcar un monument al                   exult~nt de flors i d'esperances,      - El darrer número de «La        L A cari tat és una bella vir
 mlC .                                               1\CCIÓ prega fervorosament a       Rev ista » conté el següent sumari:       tut, és la flor més preada
       '. gran Bisbe penedesenc Doctor Torras i Bages. L'acorn-               la Dolca "Moreneta, Regina de      «La guitzan, R . Rucabado; «More-     del jardí totj ust florit de la bon
                                                  Catalunya, que Ella sigui peren-     litats i pretextos s , J. M. L ópez P i-  dat humana. Pero ...
     pliment d'aquell homenatge a un dels fills més eminents de                nalment el guiatge de la nostra     có; Cl Les darreres conferencies de
                                                                      Josep Maria Junoy e, de Josep J.        Pero la caritat per ésser no
     les nostres planes verdejants, semblava un fet imminent. S'a-                    terra benamada.        Rafols ; Cl Popularitats eruditzades a ,  ble , per ésser generosa,per me
                                                                      J. fornelI; a rnés «Cant d'lnicí»     r ei xe r agra íment, no ha dhu
     plegaren voluntariosos per tal de trebalIar pel beII lntent.dis-             Crónica                 (poesia) de R. Blasi Rabassa; La      mil iar e l favorescut, no ha d'és
                                                                                            ser feta ostentosament, no ha
     tingits convilatans, homes de lIetres i representants de la                                                         désser pregonada als quatre

     clerecia catalana, es feren tasques preliminars, i, ádhuc, s'es-

     tudiaren projectes escultórícs. Pero, tot d'uria, per raons que                 estrangera            solución, de Joan Sellares (prosa)     vents, per qu e llavors perd c;o
     nosaltres desconeixem, la idea s'abalti i co que tenia aparen-                                  i les traduccions ( La serenata a , de   que té de virtut i esdevé mes
     ca de realitat tangible s'esvaí talment com ítlusíó inabasta-                            Caillaux   Cesare PascarelIa i Cl Del Surrea-     qumesa.
     ble.                                                               lisme (fregments)», de A.lbert Chi-
                                                  A FRAN<;A, despr és de la        baudet.                    Caritatiu no ho podrá ésser
       Sovint passa que els pobles obliden IIurs deures més ine-                  caiguda del govern Her-                           el pobre al qual tot li és precís
     ludibles. Per negligencia, per inercia, o de vegades per es-               riot i de la soluci6 de la crisi      - El ' poeta Josep Carner ha      ni el r ic de conciencia minca
     por:uguiment,esguarden el pas del temps sense moure el brac,               amb un gabinet Painlev é, l'ex-     publicat a la Biblioteca lit eraria de   Pero tampoc ho sera aquell qu
     sense vibrar espiritualment. 1 de mica en mica, aqueIls po-               pectació general gira entorn       ('Editorial Catalana, un volum de     escampara un g r apat de mone
     bies es van tornant eixorcs i l'ánlrna IIur esdevé minca.                del nou ministre de Finances Jo-     contes s ot a el títolo Les bonhornies» . des per tal de fer veure a tot
                                                  seph Caillaux.Llevat de Briand,     Va prologat per Alexandre Plana.      hom que té diners. Només e
      . Un d'aquells deures que els pobles no han d'oblidar, és               totes les personalitats que inte -                         qui si lencio sament, quasi d'a
     el d'honorar lIurs homes il-Iustres. EIls amb IIur gloria per-              gren el flamant govern, resten       - Emili Saleta i Llorens ha pu-     magat, obrirá el cor i la má per
     durable, amb lIur esperit immortal, són testimoni immarces-               eclipsades, esdevenen secunda-      blicat un aplec de poesies amb el     deixar caure el consol damunt
     síble de la grandesa del tros de terra que els brecolá. Vila-              ries al costat de l'e x-acusat      nom de «A I'ornbra del camí n, pro-    la penuria, nornés aquell fara
     franca, si no vol passar per desagralda, ha .d'estargír dintre              « pe ~ correspondencia amb I'e-     Iogat per Ignasi Iglésies.         vertaderament caritat.
     el·se~ propi cor, la recordanca del gran Bisbe, mestre en vir-
     tuts morals i racials i espiII de pastors d'ánirnes. Han d'és-              nermc-.                                  PRITZ.    Jo sé de gent que es vanta
     ser represes les tasques, s'han d'ajuntar altre cop els convila-                                                       d'ésser caritativa perqué és u
     tans de bona voluntat i amb el concurs, com abans, deis ho-                 Tanmateix no ri'hi ha per      jecte d'Irnpost damunt les ren-      na cosa que d6na to, de gent
     mes de lIetres i de la clerecia de Catalunya, fer que aviat               menys . La historia política de                           que passa per tenir sentiments
     s'aki al mig d'una de les nostres places el monument a l'ln-               Caillaux va lligada amb tants      des , forma govern l'actual pre-      generosos pe r que un dia va do
     signe autor de «La Tradició Catalana.s                          esc ánd ols i és tant viva a la me-                         nar deu cenrims a un pobre a
                                                  moria de tot Fr a nca , que no és    sident de la República G aston       l'hora del passeig de la rambla
       ACCJÓ que venera el record del Bisbe Torras i admira la               estrany, ara que aquell ha pas-                           quan tothom ho va poder veu
     seva obra, avui, com si escampés flors damunt la tomba d'a-               sat d'un salt de lexili al poder ,    Doum ergue el qual dona a Caí-       re, de gent que assisteix a fes
     quell sacerdot exemplar, ha volgut llencar al vent unes pa-               que el públic romangui encu-                            tes d e caritat per tal de lliurar
     raules que recordessin als vilafranquins el deure que han                riosit.                 llau x la cartera de Finances.       se a l platxeri a lesquena dels
     d'acornpllr. Si aquests mots troben ress ó, si torna a reflorir                                                       de sva lg uts.
     el bell intent d'altres temps i la figura del Doctor Torres i                No eer á per de mé s que gi-     Aleshores fou quan , en motiu
     Bages, plasmada en marbre o bronze, arriba a ésser aixecada               rem la vi sta enrera i en di e m                            La parau la ca ritat sha per
                                                  quatre coses de la vid a d'a quest    del sorol16s afer del b anquer       vertit, milIor dit, l'han perver
                                                  polític excepcional.                                ti da. La fan servir per tot. Alló
                                                                      Rochette , s' aCU Ea Caillaux       de: «Q ua n íacis caritat amb la
                                                    L 'any 1898, al s 35 a ny s, Iou                        m á dre ta q u e no ho sápiga la
                                                  elegit diputat per primera ve¡      d 'entretenir la ju st icia per afa-    má esquerra», no ho té ningú
                                                  gada. Adonant-se \Valdeck-                             present i si no f6s per presurnp-
                                                  Rousseau de les admirables        vorrr l'esmentat banquero 1        c i6, per vanitat , avui no serien
                                                  qualitats d lell, li encomena, ~l                          caritatius més que quatre espe-
                                                  99, la cartera de Finances . Du-     Calm et te , director de «Le        rits selec,tes.

                                                                      F iga r o s , a cce ntuá les campa-

                                                                      panyes al s e u diari, contra Cai-

                                                                      Ilaux, fins a l'exttem d' immis-

                                                                      cuir-se en la vida privada d'a-

                                                                      quest. De resultes de la publi-

     damunt les testes vilatanes com benelnt-Ies, ACCIÓ tindra rant els tres anY8 que Caillaux caci6 d'una lIetra que posava                           MARC.

     una vera joia.                                      exercí aquesta, les seves tas- la muller de Caillaux en situa-
                                                  ques més remarcables foren Ja ció poc digna. aquesta, el dia'1 6

                          Subvenció a ACCIÓ               reforma deIs impostos sobre       de ma re; de 1914, a la mate ixa      Ilau x ha produ'it · el natural re-
                                                  begudes i del regim fiscal deis     r edacci 6 de «L e Figaro», mata      vol t en tre e ls seus enemics de
             La dolcra viStió. DE~ President de la Junta               sucres I la reorganitzaci6 de      Mr . Calmette a trets de re vol -     se mp r e . De to te s maneres, si
                                Diocesana d'Acci6 Cato-      les finance s d' A1ger.         ve r . Aq ue lla n it, un cop s abé la   a ss ole ix en d e g ar les , finances
     A munts han esc1atat les prime- lica, havem rebut un atent co-                                  tragedia , C aillau x d im it í i d' en-  frances e s s'ha u r a preparat el
                                                    L'any 1906, en un mini steri     e;a de lla v ors ro ma n gué r e tir a t  cam í pe r a r ribar per segona
     res roses-fresques, oloroses, gen- municat, assabentant-nos que             Clemenceau, torn a a Finances      una pila ele temps.            vegada a la presidencia del
                                                  i caigu é I'an y 1909.                               C on Ee ll. Tot és qtle sti6 dlencer-
     tils ...                 el nostre venerable Prelat en                                L 'an y 1918 , sota la pre ssi 6    tar la tasca . Si ¡Iex it I'acompa-
                                                    A principi s del ]911, altra     acarni s sad a . de Cl e men ceau ,    nya, n ingú es r e c o r da r a de les
     ~ota la blavor magniflcent del fer el repartiment de la col'lecta            v egada Caillau x s 'e ncarrega de    fou empres on at i a c umt de te -     ta res per les qu a ls l'acusaren;
     cel immaculat i diafan, que cantava del «Dia de la 'P r e msa » cele-          la Hisenda francesa e n un g a-     nír tr a ctes am b l'e ne mic. Du-     si f racassa, t or nara n els retrets
                          brada darrerament en aquesta          binet Monis. Dimit í a que s t el    r an t les r:etma nes de l procés h i   i ~ls a ta cs i lIavo rs, ja cal que
     I'arribada de la primavera, les tan    diocesi, ha tingut a bé d1asse-        juny del m at ei x a n y i C ai llau x  h a g u é mome nts que tot fe ia      r e nu n c"ji pe r sem pr e a captar-
                                                  pas sa a la Presid enci a del C on-   cre u re q ue ser ia fuse]lat. L a     se la c o n fia nc;a d~l seu país.
     belles roses es gronxaven entre se-I nyalar al nostre periodic, la            sell. Ourant e ls temps del seu     c o nd e m n a, pe r o, no s ig ué tan
     cre~es voluptats, i les orenetes lIeu- quantitat de dues c en t e Si cm ·        govern, se signa un tractat, per     dur a com hom press ag ia va . N o                          G ETRY.
                                                  virt.ut del qual, Franc;a cedí a     obsta n t, un cop all ibe r at no se
     geres teixien i desteixien corbes q uan ta pessetel!l per tal d' es ti .         Alemanya 275,000 quil o metres      Ji pe r me té el 'anar a París .      ·ESTftMVESDE 1.a COMUNIO
                                                  quadrats d el Con go. a canv I
     gracioses, suara enlairant-se rapi- mular les tasques de la premsa            d 'ésser re coneg-u t e l Pr otec to -    Darrerament, c om se s ap,          a I'impremta de
                                                  r at fr an ce s d amunt de l Mar r oc . e l govern Herrio t I ' a m ni ~ ti a . 1
     díssimes i ara mateix passant a frec catolica del Bi sbat.                T ot j ust com enc;a t I' a n y 1912,  el veiem ara , tot d'una, eJevat          Josep Esteva
                                                  ca igué C aill a ux de l poder i pu-   u n cop més, a l carrec de minis-
     de terra.                    ACCrÓ, no cal dir qu e re -                            tre de Finances, el lloc actual-      Cons t it ució, 1J - Tel. 115
                                                  ja Poincaré.               ment més difícil i de més res-
        I Sant Jordi ha passat amb la    gracia coralment la s u s d ita s u b-       E l desembre de 1913, des-      ponsabilitat del govern de Fran-
                          venci6.
     seva ~isio exquisida de cada anya-                            prés d'ésser derrotat el gabinet     e;a.
     d~,- fugisser pero /lflrmador,-                             Barthou en u na votaci6 or igi-       La tornada al poder de Cni-
                                                  nada per la d iscussi6 d'un pr o-
     duent /1 la dreta 1/1 refulgidora lIan - ran r;a, de la fe, de la im mo rt élli t at ,
                          - c o nve nr;ut de la for<;:a de la seva
     r;a, muntat en un caball blanc 130-    amor, c apa ble per e lla so la d'esc1a-
     b~r.g, al grat de I'/lire voleiant-Ii la far le s noses mes grosses...
     c'abeller/l rossa, mostrant-nos un

     c/lmÍ de gest/l i de triomf,suaument

     auriolat per les claror8 de I'espe -      No lA DE GURRI
   1   2   3   4