Page 1 -
P. 1

NY xvn                                                                                                    SETMANARI

     REOACCIÓ l ADMINISTRAC\D:                                                                                               AMB CENSURA
                                                                                                                 ECLESIÁSTICA
     Associació Católica
                                                                                                            Preu de subscripció
       Ferrers, 38 - 1.'
         Teleton, 83                                                                                                 Trimestre 1'50

                          VILAFRA NC A DEL PEN EDÉS 2 [ DE rvl ARe; DE 1925.

     ANU             e l A C=I Ó Oróuica estrang era L'Orje ó Vilafran- LLETRES

 .    ANIVERSARI del més gran esdeveniment de l'historial de                E.I manljes í deis c ar denals               quí a B'arc~lona                     - L'eríicle de méxirn interés de l
        la huma nitat, és la fita primera en aquest camí misteriós                                                                     darrer número de la (' R evista de
 1                                              i ar qu eblsb e s francesas.                P L concert que l'Or fe ó de              Cetalunye » és indubta blernent el
     de la nos tra regeneració.                                                                                        que, s ota I' epígraf e Fren c e s c C em -
 s-     Un ángel del Senyor és enviat a Natzaret, poble de les              LA d ecJaració c o n t r a les Ileis            ~ l'Esbart Coral donara de-               bó, com a polític », signa 2Z\ nton i
 n                                                 Ja iq u es signada suar a pels                                         Rovi ra i Virgili. El nostre publ icis -
 de   encontrades gemades i flairoses de la Galilea, per portar un             cardenals i arquebisbes de Fran-              ma a) Teatr e Eldor a do seg uir a           ta no ha pretés do na r a con éixe r un
     missatge div í a una verge . Aquesta esdevé corpresa i espan-            ca reimits en I'Assembl ea anual                                          estudl complet de l'il'lustre home
 E.   tada en oi r l'an gellca salutació i la comanda que porta el ce-           de Quaresma, té una concisió                e l seg üent programa:                 públic: es tracta d'unes notes que,
     lic esperit anun ciant qu e esdeviudria mare d'un inlant, que            i alho ra una energia admira-                  Primera part, (per les tres se e-          més en dava nt, serv iran de carreus
 li D  sera anornenat fill de l'Altissim.                          b le s. Tanm ateix no e stem a ve-                                         per bastir la nostre historia co ntem-
     . El. moment desitjat amb expectació per tots els segles,              sat s a veure documenta o pu -               cí o ns ) : «Se n y e r a.ncstr a! », Bové ;      porá níe ,
 e-   es arnbat. El clam d'angoixa i dresperanca dels patriarques             b'icaci ons procedents del camp               «L'her eu Riera», C o rnell e s R i-
 el   i pr.ofetes, de les síbtl-Ies i orac les va a tenir realitat immar-         catóic en el s qual es trobin                b6; «I, a nina delmeu cOP, C i -               R o vira i Vi rgili ha estat just
 vi   G sible, ete rna. Les jerarquies celiques esperen retre l'horne-           paraules i conceptes tan bella-               vil; «Caneó de Taberna», Apel-             amb C a m bó i, po s ant- no s al Iloc
 ue                                              rn ent vibrants com els que con-              les Mestres .                      del biógref, po dríem afegi r,ben,evoI.
 xe      e més sincer a la humil donzel1a i Satan ja sent la petja-           té la declaració esment ad a.                                            Naturalment qu e si l'es aig provin-
 e-    a irginal a mb que Déu prometé que domenyaria la seva                                                Per les se cc i ó de .s e n y o r etes:      gués d'una font amiga-de ferran
     esta ma leTda.                                      Si di spo sés: i m de 1I0c a bus-           «Cant dei s r ossinyo ls> , Lamo te           Agulló, per e xe m ple-Ia cosa hau-
 r-                                              ta men t, publicaríem e l text ín -             de Grignon; «La íesta major> .             ria anat d ' altra m anera i el paper
 l a-     Tot dep en de l'assentiment d'una criatura que se sent te-           teg re de l document que a lIu-               Er e ixes (Na r cisa ); eLR mis sa           C am bó pujaria i tot,- inffació, és
     morosa davant l'expectativa del seu exalcarnent a la mater-             di rn. Remarcarem , pero e ls pa-              primera», Mojera.                    c1ar, -pero justesa no és el mateix
a. i                                             r ágrafs més interessants.
 A-   nítat divina .                                                                    Per les tres seccions: -Adéu            que e dulació. 1 Rovira, per sobre
 1'\1.                                               - L es lleis lai ques-diu la de-            g e r ma mens .Waelranr .eO, quin            de tot, vol ésser just i re rx.
 al      Maria s'inc lina amb la més pregona obediencia a la so-                                           bon e co!», Lassu s: . C a n t de fes -
 uí                                              cla r ac ió després de cornencar              ta», Bové.

 r-                                                                              8egona part, (per la secció
                                                                             dhomes): eJ u n y », Pau Casals;
l or
     Bicana voluntat: -Heus ací la serventa del Senyor; faci's en a m b una condemnació d'aques- -L'Emigrant», Vives; «Canco - En segon terme, cal assenya-
 rca                                                                                                       lar e l treball de V ícto r Oliva (1 Les
és    mi segons la seva paraula - .                            te s e-s ón inju stes pe r que són 0-            de nei s», Grieg; , "Eis Xiquets            lIetres de n oves de la casa fugger
 o.     ~ q u e st fíat humil, ha estat per a nosaltres I'albada pro-          po sa d e s a ls drets Ior mals de             de Va lls> , Clavé; «La mort de             (1568 -16 05»), de gran interés per
                                               D éu. Procedeix en de late i: me              l'esco 'á » , Nico la u.                als amics de la hist o ria política de la
 és   metedora d'eterna be nauranca. Una verge esdevinguda Mare              i coridueix en, e n I'ordre indivi-                                         P e níns ula. 2Z\ltrame nt , esmentem:
va,   (;te Déu, misteri sublim que proporciona la victoria a la cria-           du al i en el s o cia l, per mals                Conjuntament amb l'Orfeó
                                                                             Gracienc: «L e s fui les s e q ues - i
15.
     ura humana. És el tr iomf de la nostra nissaga, l'exaltació de vi ar a nys . Ell e s s upose n el des- «La sardana de les monjes », «Le composició et nica de Catalu-
 p,rn l
)htrt  a nona,-que miserablement havia caigut al Paradís,-al cim              coneixement tota) de Nostre                 Morera;i .ElcantaJasenyera» ,              nya», de P-ere Bosch Gimpera; eEls
1icl'l.  és p Iterós de la jerarquia creada, amb la qual cosa,el Crea-           S e n y or Je s uc r is t ~ del se u E-           Millet,                         arguments de Zenon d'Elea i el
                                               v Rng eli , i p r el e ne n de s u bs t itu ír                                   concepte de I'infinit», de Joa n
 -   (fur fa: que una feble filia d'Eva, humiliT la testa del malibane ,         el Déu ve rd a d e r per ídol s que               Tenim entes que la colonia             C re ixe lls ; « Els centenaris de Ca-
     causant del nostre enfel1oniment.                          s ' a pe l'le n la Ilibertat, la so lid a -         vi lafranquina a la ciutat comta)            moens i de V asco da Gamali,de fer-
                                                                             e s propa sa de fer una ent4sia . -
                                               rit at , la humRnit at , la ci encia ». tic a r ebuda als cantors de l'Es- ran SoIdevila i «La Casa de l'Ardia-
                          JOAN DE PUIGDALBA.

                                               Ai x o é s, com s i digu é~ s i m , bar t. A més ofrenera una b ell a ca l), d 2Z\ . D uran i Sam pere. i les
                                               I' exordi, I'ex::>licació de c; o que l1a<:acla a la se ny e r a de I·Orfeó . «Croniques C at alanes. ,>

     vinícoles Irilització del most i la conser- pels caló lics repre senten les                                                                - H a s ortit e l número 2 8 de
                    vació del vi, el fo sffl t d 'amo- lIe is ele laí ci tat. A c o n t in ua c ió                                               «La Revistal). R. Rucabado hi pu-

                          níac per facili tar la b ona fer- ve l'ana lisi de le s dites Ileis i de rats, la s e va d erogaci6 - .                            blic a un interes ~a nt article sobre

                          mentac ió . etc . Altramen t , tam- le s conseqüenci es de llur apli-                 E ls tr e s d arrers fragments «AIsacia-Lorena», d'actualitat; J.

                          poc no s'ha tingllt pro u compte      eació .                           són e ls m é s e o q üe nt me n t ener-         M, López P ic ó , «M o ralit at s i pretex-
                          amb ' la neted a t, am b e ls tras-                                  g ics d e to t el manifest. S'ha de           tOS1); J , M . B el lido, (,La Universi-
                          balsaments, amb les co ndi cions        "La Jlei d el divorci-segueix              elir qu e l ' actitud del c a to licis-         tat de 1900 a 1925; CarIes Riba a-

                                               di ent e l document-separa el s

                          deis cell ers , etc.            e sposos. dóna ocasi6 a proces- m e [rances d avant el s atacs porta la t raducció de dos articIes de

                                               so s e scandalosos que humi lien qu e enclouen les lleis laiques crítica aIem anya; 2Z\ EscIasans/tra-
                          Per culpa de t ot a ix o. molts i v exen le s famílies, divi deixen contra els seus interessos espi - dueix tres poesies de ' la polonesa
                          víns d e la d a r r er a c olli t a han i entri s teixen el s fills i fan el s r it u uls- q ue s ó n ta mbé els no s- 'Maria Konopnicka , i són in~eride§'J
                          d'ésser immediatamen t t ractats ¡ matrimonis o parcialment o en·                                               t res res postes a 1,e nque.s&tVa I1la3'e::llYa.'
                          prev enti va m ent a r a q ue les p ri- I t eram n t e sthils . i, a mes . e l             t r es- i contra el s dret s divillS,          senyora Jacobs~¡n,bsooa1>re1:¡lGa Ósl l:lcQq¡g-
                          meres calors s' a p r o pen .Eh.¡ ger-                                 ha e t at , pe r tots els conceptes,                        a"J Imd.enl ao
                          mens dolents,quiets am b e l fr ed ,'                                                             gl,a de a Ipoe'sl
                          en comenc;ar la te mperatu ra       el ivo rci a u tont'zR ju ríd icament            digna i a l a vegada ar.elida.                                    s. l  o   S::lli O;j
                          fa vorabl e es de s enr otll nr an ra-   l'adu) t eri ».                         Quan escrivim aquesta cro -                         I                 I fl ~ l I
                          pidament i reprendran Ilur ne-                                                                                       s'1  b ls:)
                          fa sta ac tivitat. U a vo r s es pro-     V e us Rqtlí en poques para u-             nic a e nCR J' a slha de discut i r a
                          duiran tota mena d'alte rac io ns     les un a d ifinici ó justís sim a d eis           la C arribra el manifest de que             - L'apariif,ij¡ 4@bpll'~llJ:!"W.m~ r4ej
                          en al gun s vin s ja d e s i po c sa ns o efectes de l div orci o A ne m c o n-            parl e m, No ob ·t ant , e ls g r u p o
                          P er tan t, és p recís apl ica r e l                                  d' e s q u el ra del S e na t es r eun i        «Les II~HI s~tqJllnj?s '?1 e~ ¡1r.rolist a
                                               tin ua nt.                         re n fa d os o t r es dies per exp.v
                                                  eLa la ic ila t deI s hos pit al s           m ina r el docum ent i acor d,amOOl           per ¡ ilrI!f@r I t¡lJ'4~IL-; e~ 1?If8 ~':l
                                                                             pe r un a nimit at-é s c )ar !- p r e n-
                                               pr iva als ma la lts de la cur a s o l·                                       gi ~ p~ M!\~s-Ji!lclJ _r'rU1ni:lfull[l~fl~
                                               líc it a i d e síntere ssada d e la r e-
                                                                                                         ~ifi l G "a le:) o , ~1U'll l~q
                                                                                                         ,'q:mU2no :) lB
                                                                                                                          .0 Cl o FR1CfZ!, ub

                                                                                                         ~ '.H1pil?¡b/lla' i~ el id on ,up ¡'~ Oll

                          remei ab an s qu e la m a) al ti a s i-  lig ió, la qua l in spira con s ol s 5 0 -         dre una res ol u ció d e fer ma pro-                                                  t
                          gui inguarib le.
                                               br e n at u ra ls J.                    testa contra le s d e c lar acions           b ,o ?-G /lRc/YJ\- &e,1 I «S'Ul !UOÍ1~A» Il no nM ,.,3
                            La mesura més alta ment e-         cEs pod ri en d es e n r o tll a r a-
                          ficac; per co nse r var el s vín s i                                  deIs c a rd e na ls i a rq u e bi sbes,          ~ :>~p
                          prevenir pos sibl e s ma la lties. és   q ues tes co n sid eracion s fins a
                          el tr ac t a ment pe r m itj a d e) gas  I' in fin it j dem os t r a r qu e e l lB i-        e ls ql1.a ls -~~O A!'J.iMr~.ét+§, ~e s­                    . B ~ n q 2:l1 ,up o"V
                          s u lf u r ós . A m b dosis per iod i,   ci s me en to l es le s es fe res és fa-          qll e rn s t e s - «pr ecrlqu e n~ a re-
                                               tal a l bé p r ivat i a l púb lic»,                                         :lUP b m5dG3 11Ia'-v ~ lb ~v M9n I
                          qu es d e 20 a 30 g rams ele me ta-                                  v ol t a per tal d 'elld e rr oca r les
                                                  eL es il ei s d e lai citat n o ~ón ,                                      ,up I~ :1J'(Clllqúl s x i:lubolq 2'
                          bi su lfit d e pota ssa per drrega ,    pe r ta nt , !lei s , no te ne n d e lle'i         i n,'ll4.t1l1~¡Ol\!'llll reí'qUElÉI H.'~M¡;&: n
                          qu e represe n tp n u n a add ic ió a-   més q ue el no mo u n nom roHirr,'             pe r el e!i ¿W~Jaldetila tnlia'<gRt ~n pál l¡ e...,¡   ¡¡5 /ú"hlS 1i\)~p.J7] OP..óqu¡¡' ~c.e cS>lhí,l
                                               no s ó n altra cosa q u e corrül~i1                                         Ulqtir){)cfa I iMt sJll'/psfllhá'~q I nobjU tlt\fHi
       Cal dir també, que en man-      p roxi m a d a d e 10 a 1:"> grams de   c ions de la llei, violeí\H~S'%és              1j~je~~bl::1~ 1 ~1~íN~rt oJ -. ~~ic.\b
                                                                                                         d!dflsl 1l!b.m~lddláf~Ql é,c!~J r u anO)
     te s rcegions viníco/es hom s' h a    gas sul fu r6s, e ls vins res ist iran                                 - rt¡;"'I; I, :J ~ " tl ~IBfl i V s íh;)IIT~:'I ; d' l
                          el canv i d e temperatura i els                                                                   J olles: vulgueu a¡ff)bbt6-t>~(tQ1fJ '
     d-e'iX a t guanyar per la ne gli -    ge rmens patog-ens no es de en-                                    Irq 'dCJ JO? "iq ]JJ '?""}.k1f)lJj "Je j O     cft.(.tMq flÍi rflM'B~~nJfiba~ u(hliJJe u -
                          rotllara n tan fa cilment.                                                              )     lItUi trtlpU1JWxn,b~0'$l ~sn)rlIQ¡fiPit5l
      n ci a . S'han oblidat els bon s                                                                                   rirlt il taA1~¿}.s10!l '¡'ll nf{b e tltJ7M ii ~
     ~ ' n cipis de la vinificació i ~ ' ha n             J. A.       que lIeis» .
                                                                                                         I:Hj~ ilf0 \TI fiJi'lNfJtJ.ft..'flJlf) ~, rJ4"l '/;tt It
     e t d'utilitzar cert a g ents                            eNosaltres no podem obeir                                              cMiM:M.s .lita vrHsrn ffl 'JJ¡1~JlG1l'tJ si2 ~l

     es pecials. l' experi en cia d e Is                         les tals UeJ 1fel~fi¡Cf1!M~É{ta~1                                          pitJfJi l~~~(()fWib-f;~~~~ b ~1

     q\llflls porta a palesar Jlur e fica -                        deu  reped-et>.~V?~_e~lb§atmt rle\-lI1eisiHiVd 'exi- I                             coItt'p~bn~to L>1'tQqM' '1> dh t't a~ tiae m ~
     cia( e l gas sulfur6s per )' e ste'                         gi r,                       hon-
   1   2   3   4