Page 1 -
P. 1

ANY X VII                                                                                                 NÚM. 833

 REDAeClú 1 ADMINISTRACIÓ :                                                                               SETMANARI

Aasociació Católica                                                                                        AMB CENSURA
                                                                                                  ECLESIÁSTICA
  Ferrers, 38 - i.:
                                                                                             Preu de subscripció
    Teleton, 83
                                                                                               T rim es t r e 1'50

                                                                                                 .~.

               VILAFRANCA DEL PENEDÉS I4 DE FEBRER DE 1925.

LA NOSTRA PREMSA L L ETRES 'M IL L OR A IMPORT AN T

  D EMESA pel Comité Central,hem rebut una rescensió de-          - Oamunt le s planes del da rrer          El projecte                 bra, hi ha m olts disposats a de i-
                                                                                      xa r quantitats.
 la~ tallada deis resultats obtiriguts en la <Diada de prem-        número de el La R evista l), ha apa -      UN A in stancia firmada per
                                      regut un article d'A. Eecle sens ,           41 verns de la barriada d e l              Cal parlar ciar
  sa católíca-, celebrada el dia 29 de juny darrer a totes les       sota el Htol e Scherzo f únebre».
  terres d'Espanya.                                                                              Tot aixó ens sembla mo lt b é
                                      Esclasans alludeix la manera d'és- carrer del ' Cid i carretera d 'I-             i l'Alcald ia mereix per l'obr a i
    Fa nou anys que s'establí aquesta gran collecta, i la su-                                                     pels mitjans que recerca, tota
  ma recaptada ascendeix a la xifra important de 1.187,286'21       ser de la aRevista de Catalunya l) i gualada i carrers afluents-de-              mena databances: pero, ja n'es-
  ptes.D'aquesta quantitat corresponen 162.435'63 a l'any 1924.                                                      t á segur I'Ajuntament que di n-
  E bisbat de Barcelona hi ha contribuTt amb 9.185'34 ptes.        La Paraula Crietie ne e j diu que vol- manant la constr ucció de des-             tre quatre anys pot tornar-se
  de les quals, seguint la norma gerieral, 5.970'49 ptes. han es-                                                     aquel la quantitat, encara que
  t t destinades als pertcdícs católícs de la propia Diócesi;       dría que fossin auna mena de camp g uassos per al sanejament : d ' a -             sigui a una .qua r ta part cada
                                                                                      any?
  3.214'85 han estat remeses a la Junta Central de .Sevll la;       de batalle » on eels escriptors corn- quella barriada, mancada en ab-
0",-,,-""'{I,8'53 al Diner de Sant Pere; 1.837'06 al Tresor Nacional de                                                    Perqué si no n'estan segura,
                                      batín i es fadiguin i es fereixin i es s olut d e cla ve gueres i escorre-           han de declarar-ho; el contrari
  na Bena Premsa; i 459'26 han estat reservades per a l'orga-                                                       seria enganyar el públic.
   nzació de la propera festa del 29 de juny de 1925.           matin s i convé , a gloria i hono r de d o rs per al s car re r s, la qual co-
    Avui la <Diada de la premsa catolíca - té un carácter in-                                                        No volem dubtar gens ni mi -
                                      les .i de e s i per la seva crelxenca i sa ob liga els ve'ins a viure so -           ca de la bona dlsposíciá de l' A -
  ternacional. Inaugurada fa nou anys, són [a trenta dues les                                                      juntament; pero qui a ssegur a
  RaGi(1)S que la celebren anualment amb fervor creixent.         esplendors , per tal que eel s escrita bre la 'p r o pia immundícia reco-           que l la vors sera el matei x a la
                                                                                      Casa de la V ila? Qui.que e ls que
      aquesta aprovació de I'éxit s'ajunta encara l'expres-      irritin , s u ble vln, indign in, t reguin la llida en pous morts i nitres di-         d 'aquí quatre a nys els s ubs ti-
     nedicció de la Santa Seu: que oisqui, que creisi i que Ho-                                                    tueixin podran compl ir el corn-
     aguesta diada amb els seus fins nobilíssims, ha dit el      son als leetors aburgese ts s . 'Nom és posits-, ha tingut bona acolli-            promís contret pels d'avu i?

                                      ei xi , per a ell, pot e xistir u na re vista da a lAjuntame nt i ja l'Arqui-           I al públic no pot enganya r-
                                                                                      se'l ni fer-Io passar amb prome-
                                      d'idees : altrarn ent és Q cosa morta i tecte municipal té confeccionat            ses de problernatic cornpl i men t.

                                      ben morta a, no admet termes mit- e l projecte correspone nt.                    Sigui com sigui, el p rojecte
                                                                                      és una millora de les g ran s que
                                      jos. La re vist a ha d ' é sser auna co sa    C on sta , segons sernbla , d 'u-       puguin Ier-se , i un corn enca-
                                                                                      ment d'adob deIs carrers. que
                                      mi xta de diari i lIibr e e ,          na cla veguera principal, que         tanta falta fa, i seria una l ías-
                                                                                      tima que per una insignificanca
                                      Pe r contra , Tom as G ercés , en di vidida en tres seccions cada               com el deta ll de s i no es torna-
                                                                                      ran els quartos dei xa ts dintre
                                      un escrit a (l La Publicitab - que és .v eg ada de més g randar.ia , ani-           el terrne a ss e ny a la t , d eix és de

                                      una contestació a I'erticle pre-e llu- ria de la carretera de Barcelo-             Ier-se.

                                      dit - " trobe que les dues novenca- na a la d'Igualada, d'aquesta al

                                      nes publlceclone s6n excelIents i Firal i d'aquí finsal carrer dels

                                      den ses revi stes d'Idees. (l Ele qul , Ferr ers.

                                      ho neguen, diu , baladrege n».            Des d'aquest , fins 'a la rasa

                                                           r... I deIs viriots, voldria l'Arquitecte
                                                               port ar-lhi travessant per des-
                                       - Ultra el t rebaIl e smentat, « La      sota al guna casa de l carrer
                                      Revi ste » cont é d' e dmireble la sec-     deis B anys , i com es log ic, no
                                      ció «A lm anllc» i «Moralitats i pre-      hi ha qui la vulgui a casa se va ,
                                      textos», de J . M . L ópea-Pic ó ,        la qual cosa obligara a seguir
                                                               aquell car rer , encara que ai xí
                                       - Per tal de celebrar les no ces        r e sulti q u e lc o m més cara I'obra.
                                      Iiteraries, Apel ' Ies Mestres h a re-
                                      coIlit, en un volum suara e dita t amb        A la colIectora general,
                                      el nom de «Poesia X lnese », les         s'e m pal m ar ien les cla veg u eres
                                      poesies deIs temps primitius al se-       de tots e ls carrers del barrí es-
                                      gle XVIII , flns a Kien -Lung . '

                                      - A. més a més de «D 'ecí i d'a- mentar, que es con str uir ie n de                     e~ Mí

                                      lIa» i «B e lla Terra » -acuradament se g uid a, i les ja contr uides deis

a n g o r• x e s       que no era massa p erita ni mas-        dirigits - , cal esrnenter la recent       carrers de la Font i Ferrers.               El perque...
               sa atap e'ida- , on e lla troba va       publicació de «C o me d ia» , magazi-        Ben construída aquesta xar-
 d'Alberta         r apidament la contesta ¡leal de        ne que es comen~a d' editar sota la-                                M'agrada d'anar amb els nens
               una pila de preguntes i de vaci-        cura de Joan Puig í Ferreter.          x a, ultra la mJ110ra que suposa       perque ells ser'Jen la il2nocencia
    1          l'laeíon!'; con testa ge ne r a lment                              per a totes les cases a les quals
               favorable s o b r e el vestit ,el pen-        Encara, hom espera veure ben        afecta, portaria el gran avan-
               tinat, el gesto                 aviat lél .Revista de la Poesia » i la      talge de suprilpir en gran pro-       dolt;a.
                                       « R evist a de les L1etres» . A la re-      porci6, el fang que per setma-          'M'agrada d'anar amb els jolles
                 Ella sabia tota la utilitat del      dacció de la primera col (,aborara la      nes i setmanes segueix, en a-
               mirall i e n se ntia tot a la se va       nostra Maria Anna de 8aavedra.          quell s carrers (Oid, L1ibertat ,      ~reeraqduoer ells serllen  l ' el2 t u si a.sme
               terrible ironia : mirant-s'hi, so-                                Pinas, e t c. ) a la pluja més in -            i plasm ador de to ta    ideali -
               vint e Eclafi a en una s ile nc ios a        8eran Revistes de curta durada?       sign ifica n t .
               rialla i es po r uguia ai xí totes       Focs d'encenalls? Cui s ap? Hi ha                               t at 3em brado ra.
               les xim pleries i les es tades e x -      tantes coses que un tri st nlferre           El pagament d'e I'obr a          M'agrada d'ana r amb els lle1ls
                                       sosté.
               cess ives al seu davant : Li fei a                                  Com és natural, a l'A junta-      perque el/s serllen la s erenitat n o-
                                       - « La m a tre n ca d a~), qu e havi a     ment no el preocupa g e ns ni mi-
               una g rac ia tan ridícu la veure 's       arribat al si s e núm e ro, dei xa de      ca el pa gament d e la x ar xa,       ble.
               la seva figura!                 sorti r.P er bé qu e no han dit,en I' úl-    d ie m- ne se c u nda ria, d~ les cl a -
                                       t ima edi cíó, quin motiu e Is e m pe-      vegueres de cada carrer ; a mb                NolA DE GURR1.
                 Na t u r a lm e n t, a ixo dona va a    nyi en a fe r-ho , pot su pos ar-se que     fer- Ia i o bl ig ar, desp r és el s ve rns
               la se va figura i al Ee u ve stir,       és per m an c a n ~a d 'aire. Ha estat ,    , al pa g ame nt a ta nt per metre,      Als ]los tres
               un a mena de de s cuit , una man -       només, una prova tura e d ito rial.       q u ed a lI e st a la fe ina.
               ca de p r emedi taci6 de c o ra t i va :                                                          a llu n c i a n t . ·
               la qual cosa ell a mai no ho hau-                        P RIT Z.       Els ma ls- de-cap, s6 n pe r al
               ria po sat en el rengl e d e le s se-                                                     LES m odifieaeí on s c1 e.ri va ~ es
               ve s g racies pe r qu e mai e lla no      ------------~                  q ue fa a le s 20.000 pe ss e t es q ue      del ean vi 'd e formal I m aJor
               havia sospita t que a ix6 pogués                                                       nombre de co lumnes de l perío-
               passar p er t a l.               va nit at ind epe n d ent- q u e la in -     c ostara la col'l ector a , e l re par-   d ie ha n por ta t, nat ur al m en ,co m
                                      's ubo r dina va 80v int davan t cer -      timent de les qual s entre t ots       a ~onse qüencia certa dificultat
                 Potse r pe r aq uesta mena de       tes modes i q ue la incl inava a         aquells que de p r op o de /luny       pe r a la "compag!nac ~6 í compo-
               tr a s cura n <; a de l q u i t o t Ji escau, in te r p r e la r -Ie s - . li digué a cau    sIen serv iran r es u lta im pos-      sici6 dds anuncls; d lnlre poq~es
               A lber ta n o po r ta va e ls cabells     cl'orella : «Dema, quan haura           sible,                    setmanes quedara tot normaJ¡t-
               tall a t s a la gu~on ne. Una ve-       passat aquesta ' moda deis ca-                                 sa t, i proeurarem lIav ors c.om-
               gada, apilotant-se e l cabell da-       bells curts. semblara que surtis            Davant d'aixo, l' Al ca ldia h a    plaure com fins ara, els qUl ens
               vant el mira!I, fls~aja l'efecte        d'un tifus i et caldrá rec6rrer          pensllt un . nItre procediment,       afavoreíxen trametcnt-nos anun-
               que faria, i de monen t va escla-       a ig no m in ioslO s suplements» . I       consistent a proposar als veTns       eis per a la seva ínserci6 en
               tar a riure. Torna, pero, a re-        decidida, deixa caure e¡:p~tJles         que, sense interes, avencin a-        ACClÓ ,
               plegar la troca del seu cabell         avall, el doll abundant de la se-         quella quantitat, la qual seria
               ci a r i torna a probar-ho: es po-       va cabellera,                   tornada dintre quatre anys. El                 L' Adminisl raci6.
               sa seriosa' aq uesta vegada: ru-                                 sistema sembJa que va reeixint
                                                        HEL'LENA.   i, principalment, entre aquells
               mia , i a leshores la seva aguda                                 que més necessiten aquesta 0-
   1   2   3   4