Page 1 -
P. 1

~ S l!T ~ A~M R [ PORTAVEU D E l7\

                                                                             ;1\.SSOCIACIO C7'\TÓUC1\ . RE!$TA_

                                                                             BL1R TOTES LES COS ES EN CR IST
                                                                             L;1\. ACCIÓ ES LA NEC I!SSIT1\T $U~
                                                                             PRE"MA DELS TE~PS P. ESI!NTS.__
                                                                             l.' ENCfC U C;1\. D~ S. s. pí u .') X . :
                                                                             RED ACCIÓ 1 .A DM IN ISTRt\ CIÓ
                                                                             FE! RR ERS. 38. : T I! L ~ FO!'l 0 : RE! DA C~

                                                                                 CI Ó, 83, I"MPR E.mT1\, 11 5

                                                                              . ( AMll OKNS URA. gCr, g SI ÁSTfC A.)

                      VILAFRANCA DEL PENADÉS r5 DE DESEMBRE DE 192 3.                                         NÚM. 768

   missions cafóHques                                                        Fruírem d 'un bell esrol de cancons que
                                                                 I'emlnent i gentil arrista Na Josepa Reynard
Gema, diumenge, ambdós temples parroquiaIs de la VHa, du-                                    (cantatrlu) ens desgraná amb una escola de
raot 1 s Misses i la funció de la tarda,es faran col'lectes per a                                cant admirable. Na Josepa Reynard és una
les Missions.-És d'esperar que la generositat proverbial deis                                  " canratriu d'una dicció ,i sentimentallsme ben
vilafranquins es ' posará una vegada més de manifest.                                      propis, ja que posa en cada una de les seves
                                                                 cancons, tot el seu esperit, sens cercar afee-
                          tat que contrauen davant l'Esg lésia i la ci-                tlsrnes.
                         :vilitzaci6, si es mostren migrats per aques>
                            la obr-a gran de les míssions.i si degut a la                 La segona part del programa fou dedicada
                         se va mig radesa, el missioner no pot conti-                  als grans clásslcs, sobressortint «Bl Noguer,
                            nuar el seu ministeri per manca d'aquell                 de Schumann, «Bl Curs de l Temps» de Grleg
                            ajut que li haurien de proporcionar molts                i «~mor nou, vida nove D de Beethoven, co-
                            católica que viuen principalment en les                  responent la tercera part als moderos, bis-
                          urbs i viles de la vella Europa, oblidats de                 sanr-se en aquest bell granell de cancons,
                         les necessitats materials i morals daquells                  ,MinueiP d'Apeles Mestres, «Ros ton cebell»
                            que viuen missérrimament en les terrea                  de Larnore de Grignon i «Has permés que te
                          Ilunyanes de I'Asia.                             esiimés» de Lozano. Tores aquestes obres
                                                                 roren magistralment acompanyades per la
                                                         ALFRED GOL   virtuosa pianista N 'Anna Ayrnar.

        ---------------                                                    El selecre audltori que ornplenaya la sala
                                                                . d ' es pec racles, tributá delirants ovacions amb-
                             ft I'Rssociació Católica                        dues artlstes, les quals es vegeren obligades
                                                                 a bisar qualques composicions per poguer
             El concert del 'dia                                          fer apagar els sorollosos aplaudiments. '
                  de la' Puríssíma
                                                                   Cooperá rarnbé a la primera part, d'una
         O E gran solemnllat arristica po: qualifi-                                   manera acabada, el nostre Esbart Choral «Ca-
                                car-se el coneert de la vetlla del dia de            talunya Nova. el qual, baix la batuta del seu
                            la Puríssima a la nostra Associació.                   incansable mesrre En Prancisco de P. Bové,
                                                                 ens desgraná un bell I triar programa.

                                                                   Tant-de-bó que vetlles com aquestes po-
                                                                 guessin sovlntejar, educadores com s6n del
                                                                 bon gust musical, del que tant está mancada
                                                                 la nostra vlla .

                                                                                             WEBER

                                                                          •••

                             ama, vindrá amb avió, En Canudas

                                                       Si el temps-que d'un quant ternps encá sembla té ganes
                                                     de jogar- no ho impedeix, derná al matí aterrara al ~oble

                                                     de Les Cabanyes amb el seu aparell lintrepit pilot aviador

                                                     En .J osep Canudes.

                                                       Primer pilot aviador catalá, malgrat eIs seus pocs anys,.
                                                     porta ja una briJlant fulla de ser veis: fou el director de la

                                                     E scala Catalana d ' Aviació, i amb el seu aparell ha efectuat

                                                     el servei meteriológic de la Mancomunitat. els sondeig.s. de

                                                     I' atmésfera. essent la primera entitat a E spanya que uti litza
                                                     a qu e st mitjá. EIl fou el primer aviador catalá ' q ue , ~n corn-

                                                     pany ia d el malaguanyat Colomer, vi sita la nostra v ila . .

                                                     E l via tge de dem á, con stitui rá el primer d 'una seg ui da

                                                     qu e p e ns e n fer ,a Vilafranca els pil o ts de la «Peny a de

                                                     lA irev . la n o ve lla e n ti ta t que tot just n a scuda , ja compta a mb

                                                     le s si mp ati e s de t ot Catalun ya.

                                                     , Per a e v ita r t o ta me na 'de perill al s avidcrs i a le s pe r-

                                                     so nes qu e vul guin el e var -se amb ells, s' h a n s u pr imí t al ca mp

                      de I~ es  Cab  anves         to ts e ls obstacles que podien           dificultar les maniobres deIs apar ell s-
                        S  'e:               est io ns  per trabar un camp           prop (~e                  d ' geró-
                               e   'J      g'                                      .•    ~ue     .'
                                                                                             •
                             ta n  Ie nt                                          Vilafr anca,    ser VIS

                      dr o rn pe rrn an ent per facilit ar le s íre qüentsv isiees da v io ns a la nost ra vila ,

               a-11, UIJOS  talla s a la glJrgonne. Un' ve-     "( v ..... I '&.4· ". ~ "", .......... ,          a an 1I étl.\ I 1           ~ic i 6 dels an uncis; din tr e po q ~es
               s com mal   gad:a. apilotant-se el cabell da-                                pen sat un , altre procedime.~t,       s etmanes queda ra tot normali t-
                      vant el mir all , as sajá l'efe cte   passat aquesta moda dels ca-              consistent a proposa r als ve ms       sat, i pr ocurar em lIav ors c.orn -
                  n tin- que faria, i de monent va escla-                                qu e . se nse interés , avencin ~­      pl au re com fins ara . els q U I e ns
                      tar a riure. Torna, pero, a re-     bells curts. sernblara que surtis           quella q u a nti t Rt , la qual se n a    afa vo reixe n t ram et ent-n os anu n-
gut I'avantatge, en les tardes       plegar la troca del seu cabell                                                        cis pe r a la seva ins er ci6 en
de col'iegi, de poder mirar im-       ciar i torna a probar-ha: es po-     d 'un ti fu s i et c aldr á re c ó r r e r       tornad a dintt-e quatre an ys. E l
punement per la fineslra tot        sa seriosa' aquesta vegada: ru-                                                       ACC IÓ .
fent-Ies; un gran mirall que era      mia, i aleshores la seva aguda      a ignominios os su p le m e n ts». 1          siste ma sembJa que va r eeixint
com una capsa magica on ella                             de cid ida, deixa caure e~p~ t Jl e s                                         L L Ad m in is traci 6 .
trobava la seva ·propia figura-                                                       i, prin c ip alm ent, e n tr e aqu ell s
                                           av all , el dol! abundant de la se-
                                                                      que m és necessiten aquesta 0-
                                           va cabel1era.

                                                                HEL'LENA .
   1   2   3   4