Page 1 -
P. 1

se.n1A'MRI P O ~TA V I!U DE L1\

                                                                                                      il\S SO C IAC I O C1\TÓLICi4.. RE.$TA_

                                                                                                      BLlR TO TES L ES COSES EN CRIST
                                                                                                      L1\ ACCIÓ ES LA NECeSSITi4.T .$U~
                                                                                                      PRI!'MA DI!LS, Ti!~PS PRESI!NTS.__
                                                                                                      r. ENCfCLICil\ De S. s . pfos x .

                                                                                                      REDACCIÓ 1 AD'MINISTR1\CIÓ'
                                                                                                      FI!RRERS.38. : Ti!L~FOS.$ : RI!DAC~

                                                                                                          CIÓ , 83, I'MPRI!'MTi4.. 115

                                                                                                        (AMB O~NSURA ECLESIÁSTICA .)

- ¡\ ¡ TY XV                                                                                                                             .'

                                                                                                                       NÚM. 738

       -1 fl' oca                                                                                          El gest

                                                                                                        d'En Cambó

                                                                                                      U ~\N nin gú s'h o es pe r a v a E n C a rnbó

                                                                                                      h a re n u nc ia t la s e va acta d e diputar

                                                                                                      per B a r c e lo na i el formar pan de la Junta

                                                                                                      Directiva de la Lliga Regionalista. Es a-

                                                                                                      quest un afer que ' ha interessat viument a

                                                                                                      t C a ta luny a , perque era En Carneó, malgrat
                                                                                                       les perites rancúnies i divisions i~fructuo­

                                                                                                      , ses, la personalitat de més relleu que ac-

                                                                                                      tualment tenia la política catalana.

                                                                                                      El se u gest ha deixondit arreu sirnpaties,

                                                                                                      ádhuc el s seus enemics pqlítics hauran tin-

                                                                                                      g u t dadrnirar i deplorar la decisió d 'En

                                                                                                      C amb 6 el 'allun yar- se de la política i deixar

                                                                                                      e l ca m p amp le per q u e els impulsors dar -

                                                                                                      re rs de I'ánima catalana poguessin treba-

                                                                                                      llar se nsc cap mena de traba .       .

                                                                                                      El buit produít pel depart d'En Cambo

       Es t111 esdeveniment artistic musical, la vinguda del benemérit Orleó Catalá a                                                         és dificil d'omplenar-Io. Personalitats com

    Vilafranca, anunciada per demá diumenge i organitzada per la Junta del Casal « La                                                          ell de tanta empenta no se 'n troven a cada
'f::;::;J;;3'''i'';R: r i n c i p a l ~ de nostra vila.
                                                                                                      cantonada.i for cosarnent, si no desisteix de
       La música és d'un valor educatiu que entra de pIe en l'ánima del poble, en l'es-
                                                                                                      la seva renúucia, la desorientació s'apode-
   séncia dels individus i de les colIcctívítats, perxó un poble ha d'apendre a estimar i
   sentir be la seva música própia, que és la impulsora ele la vida col' lectiva, car han                                                        rará per algun ternps dels carnps d'accio

    sigut sernpre i seran les passions humanes l'impuls de la vida dels hornes i és evident                                                       en pro de Catalunya.

   que la música, més que cap altre art, influencia damunt la sensibilitat apassionada,                                                         Sentim vivament la renuncia i creiem

    amb un caire amplement educatiu.                                                                                   que ha de tornar a reintegrar-se al seu

       L'Orleó Catalá i sobre tot el seu eximi mestre En L1uis Millet, han exercit un                                                         1I0c, car els homes es deuen a la patria i

    sacerdoci dins la música popular catalana amb una depuració musical d'incom-                                                             aquesta resta enfortida amb l'esforc de
    mensurable altura i una execució tan acurada que arreu on s'ha presentat l'Orfeó Ca-
    talá ha conquerit tot seguit la voluntat del concurs, ádhuc en ciutats ostils a Cata-                                                        tots, baldarnent en llurs lluites polítiques
    lunya, com Madrid, i en urbs estrangeres, com Londres. To thom recorda l'é xit escla-
    tant que ' ssolí l'Orfeó Catalá quan executá el millor deIs seus programes davant de                                                         no prenguin un mateix caient i direcció.
    la bona socletat parisienca i londinense.
                                                                                                                    RODOLF SERRA
       El programa que executará l'Orfeó demá a nostra vila, que és selectíssim, está
                                                                                                      NOVES'
   integrat per cancons populars catalanes com «L a dama d'Aragó - i «El Russínyol-,
                                                                                                        Capella de Sant Joan. -Aquest ves-
    que són d'una imponderable bellesa i que anys enrera totes les mares catalanes                                                            pre a 214 de 8 comencará la solemne novena,
                                                                                                      can tan t-se els goigs corn postos pel Dr.Torres.
   psalrnejaven gronxat el br écol, La secció d'homes cantará - Les flors de maíg» la més
                                                                                                        El diumenge, festa del Sant, a les 10 es
    tendre i delicada de les peces musicals del malaguanyat mestre Clavé i la melángíca i                                                        celebrará un solemne ici amb sermó pet
    anyorívpla balada allega d'En Montes, - N egra sombra ». L'última part del progra-                                                          Rvnd. P. Narcís Sitj~,_S F.

   ma está int.egrat pel rnés selecte i escullit repertori d'Orfeó, el 110m sol de les peces                                                       Excursió. - El       n e Excursionista
   ja és un el gi: e El noi de la mare- , - L'aucellada- i «El miracle de Sant Ramon-; són .
                                                                                                      Vilafranquí», demá aní'á tl'excLlrsió a Tor-
    una trilogia que deixonde sentiments i records dolcíssims en el cor de tot bon catalá.
                                                                                                      reIles, Les Deus , Mines de Plorn i Pontons.
   Finalment l'Orícó vol clo üre el concert, amb la. peca musical més remarcable i glo-
                                                                                                      Sor tirá a les 8 del matÍ.
    riosa del seu repertori, I'imponderable i soberanament grandiós «Credo de la Missa
                                                                                                              • ••
   del Papa Maree! - del mestre més eminent de la poli fonia clássica, En Palestrina.
                                                                                                      EnllB~,-Dimecresva celebrar-se a les-
       1 ara preparem-nos per oure els magnífics cantors de Catalunya.
                                                                                                      glésia parroq uia l de la Sa m issi ma Trinitát el
       J:Orfeó arribara de Barcelona en el tren d e d os q u a r ts d 'onze d el m a tí , diri g int -se a
     Ca sa la Vila, on ca n ta r á e l «Ca n t a la S en yera - í l' - H im ne ca tal á • . A la B a sí lica de Santa                                          matrimoni del jove amic nostre N'Antoni
     Mar ia , dur a nt la Mi s sa de 12, la seccio choral cantar a a I'on ís s on apr opiades composicions
    gregorianes i populars. A les 4 de la tarda tindr á 1I0c al Ca sal <L a P r in c ipa l» l'e xtraordina-                                               Massan ell a m b la vilafrauq uina Na Maria

    ri concert. 1 en el tren de dos quarts de 8 del vespre retornará I'Orfe ó a Barcelona.                                                       Esclasans. Nostra feliciraci ó;

                                                                                                     I           •••

                                                                                                      Doctorat.- Des pr és d 'u ns brillants exa-

                                                                                                      men s ha retorn at el e Madrid, doct orar en

                                                                                                      C ién cies , no str e b on a rn ic, el distingít jove En

                                                                                                      F e r r a n Cal vet i Prats. L'enhorabona.

       passat aquesta moda deIs ca-                                                                                   vavan 1I l:l1li.U , 1 .n.1~ IClIU un ~ició dels anuncis; dintr e poques
       bells cu rts , sernblar a que surtis                                                                             pensat un . alrre procediment,      setmanes quedara tot nor rn al it-
       dI un tifus i et caldr á recórrer                                                                               consistent a p r o po sa r 81s verns   sat, i pr ocura rem lIav ors co m-
       a ignominiosos suplernentsv.T                                                                                 que. sense interés, avencin a-      plaure corn fins ara, el s q ui en s
       decidida, deixá ca u re espa tl les                                                                              quella quantitat , la qual seria     afavoreixen tramet ent-n os anun -
       aval l, el dol! abundant de la se-                                                                              tornada dintre quatre anys: El      cis per a la seva inse rc ió en
       va cabellera.                                                                                         sistema s e rnb la que va re eixint
                                                                                                      i , principalment, entre aquells     ACCI Ó.
                         HEL·LENA.
                                                                                                      que més necessiten aquesta 0-                L' Ad minis tració.
   1   2   3   4   5