Page 1 -
P. 1

23      Mataró

Cents. 1 de Novembre 1919

A..~ F.~ P.

  In memoriam

          al

"CAU ÜRILLAT"

8UMARJ.-ln memorlam.-Perquc va nclxer 1perque va morir el "Cau Grlllaf".-Adverllment.-EI aulclda d' cn Sc16.-Dcl 1111 a l allr<
   mon, d' en A Orftla.-Lca damce endoladu, d' en Petronl.-La calavera de Don Joan, de I' Hamlet.-A la memoria de •Fortllut ".

   -lntercambl amb I' Anima del "Cau", del Germ! XV.-A I' opinló pública, per la calavera d' en Socrastl.-Mataró trlsta 1 c n-
   carcarada, d'en Dandy.-EI repós del a lr re barrl, del Senyor Pepel.- lntervlu amb en Par'' ldela Morts, d'cn Crant.-De lo que
   morlrAn els nostrca homa, prohoms 11upcrhoms ...cops de dalla -Epllaíls, calaveree 1altrca co10 propio d'un Rccordalorl.
   1   2   3   4   5   6