Page 1 -
P. 1

4 us yAUS                   leR IDH ritlS£R

     Dií                      CORRESPONSALIA FRESETER

                             Apartat 78 - RIPOLL

 Amb aquesta secció de PRESENCIA "a      JOSEP M.^ G U E L L
 les valls del Ter i del Freser", la nostra
 comarca torna a tenir un mitjà d'informa-   19 ANYS D'ALCALDE A CAMPRODON
 ció i comunicació. Continuem amb això
 l'antiga i ampla tradició periodística de la Va ser una conversa llarga, Cinc entrevistadors i un entrevistat: l'alcalde responia les
 nostra comarca. Encara no serà ben bé     preguntes que cinc joves I fèiem (algunes de les moltes preguntes que la gent de
 realitat el somni de molts que volem una   Camprodon ens fem).
 publicació comarcal, però esperem que
 trobarà resposta una sentida necessitat    — Problemes que té Camprodon?
 d'informació i debat dels nostres pro-    — Ja els sap tothom: trànsit, aparcaments, manca de gent a l'Ajuntament (serenos, agutzils...).
 blemes.                    — Projectes?
 Volem que sigui una tribuna oberta a tot-   — S'estan fent els pisos als "Germans Vila Riera",
 hom i que sigui de veritat una ocasió de   — No creu que són massa cars?
 sentir la veu del poble i ja d'entrada el   — Els preus són: 800.000 pessetes els de 90 metres quadrats, i 1.200.000 els de 150 metres. El
 proposem com un servei comarcal.       Patronat no té cap benefici.
 L'Equip FRESETER, constituït en corres-    — Les fonts del poble estan molt empantanegades.
 ponsal de PRESENCIA a la comarca, té     — A mi m'agrada tenir sempre l'Ajuntament de manera que cada conseller tinguí cura d'un
 una gran autonomia. Això vol dir que el    servei. De les fonts tenim un home que se n'encarrega, i cada dilluns les neteja.
 contingut d'aquesta secció es farà ínte-   — La font nova va desaparèixer amb les obres, i no s'ha resolt. Què hi diu?
 grament des de la nostra comarca. I és     - P e r 800.000 pessetes, es començarà quan vulgui el contratista. A la nova font hi haurà dues
 un equip comarcal, perquè a cada un      places comunicades amb unes escales. A la plaça de baix hi haurà un brollador il·luminat. Al
 dels principals pobles d'aquestes valls hi  mur que quedarà entre les dues places hi haurà el bust del Doctor Robert, que encara es
 ha un equip. Es el conjunt d'aquests nuclis  conserva a l'Ajuntament.
 corresponsals el que constitueix l'equip   — Què passa amb les fustes que hi ha als costats de la mare de la font?
 FRESETER. Un equip que vol ser dialogal,   — Allò és propietat particular, però en el Pla d'Ordenació ha de ser zona verda.
 democràtic, obert a tota col·laboració.    — I amb l'aigua, què passa?
 Ningú que vulgui el bé dels pobles de la   — D'aigua en sobra El que passa és que la gent ho té mal acondicionat.
 comarca i que tingui ganes de treballar    — Les canals d'aigua?
 pels drets de les persones, no trobarà la   — Això són problemes que han de resoldre els particulars. Per part de l'Ajuntament, els hi
 porta tancada.                posem uns impostos legals, de forma que els faci veure que a la llarga els serà més rendable fer
                        arreglar el canal. A la vila de baix, pel fet que s'edifica molt, s'han de fer afegits i hem optat per
ADREÇA a Ripoll de l'Equip FRESETER:      posar-hi conduccions noves. El cost és de 800,000 pessetes. Per això posem els comptadors
Carretera de Ribes, 11, 3.er, 2 . '      d'aigua.
                        — Amb quin pressupost compta l'Ajuntament?
CORRESPONDÈNCIA;                -7.500.000 pessetes,
Apartat 78 de correus de Ripoll        — Els asfaltats dels carrers?
                        — S'asfaltaran el Passeig Maristany i el carrer Ignasi Casabó ("camí de dalt").
                        — El carrer València és intransitable els diumenges...
                        — Seria bonic que no hi hagués res a les voreres, però els botiguers es queixen que no venen
                        L'Ajuntament dóna permís de treure alguna cosa, mentre deixin pas.
                        — Han corregut veus que l'Ajuntament comprava el solar dels "Quatre Cantons" per
                        fer-hi una zona verda.
                        — Seria molt bonic. El que passa és que no hi ha diners per expropiar-lo. No obstant, s'ha
                        demanat que allà s'hi facin uns porxos.
                        — Com veu el problema del Casino, o Societat Casal Camprodon!?
                        — El que falta és una Junta jove amb ganes de treballar i unificar totes les societats (Esquí,
                        Futbol, etc.) dintre d'una sola, seguint per exemple el model del Barca.
                        — Quant al Pavelló...
                        -Quan publiqueu aquest interviu, ja ha d'estar inaugurat. El solar del Casino el van haver de
                        cedir a l'Ajuntament per poder obtenir subvencions estatals. Es va fer un acord segons el qual
                        l'explotació aniria a càrrec del Casino o Casal Camprodoní, L'Ajuntament es va reservar el dret
                        de donar una subvenció anual de 100.000 pessetes per mantenir el Pavelló, amb la condició
                        que pugui ser utilitzat per les escoles. Quant al camp de futbol, el projecte va endavant. El
                        problema està en la manca de personal a l'Ajuntament. D'aquí ve la lentitud.

                        — Hi ha subvenció de l'Ajuntament per a l'ensenyament del català?
                        - S í que hi ha subvenció. Inclús en vaig parlar amb el director de l'escola.
                        (El problema és que tot s'ha quedat aquí...).
                        — L'Ajuntament s'ha adherit al Congrés de Cultura Catalana?
                        — No sé qué és, ni n'he sentit parlar, d'aquest Congrés.
                        - H i ha gent, als Plens de l'Ajuntament?
                        - N o . Quasi mai no hi ha vingut ningú. De fet, els consellers són elegits pel poble, i ells són els
                        seus representants.
                        — Últimament corre la veu insistent de la seva dimissió.
                        — Fa dinou anys que sóc alcalde, i durant vuit vaig ser conseller. Amb el d'ara és el tercer
                        Governador a qui demano la dimissió. Crec que m'ho mereixo, i a més tinc el criteri que
                        l'Ajuntament s'ha d'anar renovant amb gent jove, i parlar molt de tot. Recordo que quan era
                        conseller era no anar-hi a fer res. Ara no: entrem a les deu de la nit i en sortim a les tres de
                        la matinada. Això vol dir que es discuteix.

                                   JOAN BUSQUETS, LAUREA SOLANO, JOAN ANGLADA, TONI BIRBA.
                                                  i LLUÍS JORDÀ, de l'Equip FRESETER, de Camprodon.
   1   2   3   4